Visokodebelni pašni sadovnjak kot nova kmetijska praksa

PARTNERJI:

Izobraževanje, Tamara Urbančič  s. p., Topolc  46,6250 Ilirska Bistrica

Kmetija Volk, Suhorje 5, 6217 Vremski Britof 

Kmetija Jernejevi, Slavinje 13a, 6225 Slavinje

Kmetija Slavec,  Knežak 111, 6253 Knežak

Kmetija Pečar, Prešnica 71, 6240 Kozina

Zavod Jabolko, zavod za širjenje sadjarske kulture in ekološkega kmetovanja, Jerebova ulica 8, 8330 Metlika

TRAJANJE:1.12. 2020 – 1.12. 2022

VREDNOST  projekta: 50.275,35 €  od tega sofinanciranje v višini 44.996,45 €

PROJEKT je SOFINANCIRAN  s strani Evropske  unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

POVZETEK:

Projekt obravnava področje visokodebelnih pašnih sadovnjakov na (manjših) kmetijah. V preteklosti so bili visokodebelni sadovnjaki sestavni del vsake kmetije. Z razvojem intenzivnega sadjarstva so visokodebelni sadovnjaki postali ekonomsko manj zanimivi, posledično se je zmanjšala tudi skrb za njihovo ohranjanje in obnavljanje. 

Projektne aktivnosti so tako usmerjene v oživljanje visokodebelnih sadovnjakov, krepitev njihovih različnih funkcij, s poudarkom na pašni funkciji, z vidika naravovarstvenih in okoljskih vsebin. 

Skladno z navedenim bo za 4 vključene kmetije pripravljen in pilotno izveden Načrt vzpostavitve visokodebelnih pašnih sadovnjakov na podlagi katerega se bo tudi pilotno zasadilo oziroma obnovilo sadno drevje predvsem na pašnikih. S tem se bo tudi  ohranjalo specifične strukture kulturne krajine.

Tematika projekta je skladna z vidika naravovarstvenih in okoljskih vsebin in sicer: 

  • naravovarstvene vsebine vključujejo vsebine za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
  • okoljske vsebine vključujejo aktivnosti za preprečevanje in zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje.

Dodatno projekt prispeva tudi k ponovni vzpostavitvi kmetijske rabe na opuščenih kmetijskih zemljiščih, saj bodo aktivnosti (predvsem v okviru ene kmetije) namenjene oživljanju sadovnjakov, ki so bili opuščeni in se niso ustrezno vzdrževali in obnavljali. 

GLAVNI CILJ projekta je pripraviti Načrt vzpostavitve visokodebelnih pašnih sadovnjakov za 4 kmetije ter jih na teh 4 kmetijah tudi pilotno izvesti.

PRIČAKOVANI KLJUČNI REZULTATI:

  • Izdelani Načrti vzpostavitve visokodebelnih pašnih sadovnjakov za 4 kmetije.
  • Izvedena usposabljanja in demonstracije.
  • Izdaja priročnika z navodili za vzpostavitev in vzdrževanje visokodebelnega pašnega sadovnjaka.
  • Izdelana analiza izvedljivosti prenosa Načrta v prakso (na druge kmetije) s predlogom za pripravljalce strokovnih podlag in programov.
  • Razširjanje rezultatov projekta.

 

PREDSTAVITEV REZULTATOV PROJEKTA Visokodebelni pašni sadovnjak kot nova kmetijska praksa

Projekt Visokodebelni pašni sadovnjak,v katerem sodeluje 6 partnerjev (Izobraževanje Tamara Urbančič s.p. , Zavod Jabolko iz Semiča, kmetija Volk iz Suhorja,  kmetija Pečar iz Prešnice, kmetija Slavec iz Knežaka in kmetija Jernejevi iz Slavinj) se zaključuje. Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.  V dveletnem obdobju izvajanja projekta so nastali rezultati, kateri so uporabni tako za manjše kmetije kot kmetije z raznimi dopolnilnimi dejavnostmi,  turistične kmetije in strokovnjake s področja kmetijstva in naravovarstva.

Splošni cilj projekta je oživljanje in ohranjanje visokodebelnih pašnih sadovnjakov na (manjših) kmetijah. Z razvojem intenzivnega sadjarstva se ekstenzivni proizvodnji sadja, med katere sodijo tudi visokodebelni sadovnjaki, ni posvečalo dovolj pozornosti. Posledica je, da se teh sadovnjakov ni vzdrževalo in obnavljalo. Dodatno so k temu prispevale tudi podnebne spremembe, bolezni in ekstremne vremenske razmere. Vse štiri vključene kmetije so pristopile k projektu z namenom oživitve oziroma vzpostavitve pašnih visokodebelnih sadovnjakov. Gregor Slavec je na novo zasadil pašni sadovnjak na lokaciji med Šembijami in Knežakom, kjer v preteklosti sicer niso sadili sadnega drevja zaradi neugodne klime. Podnebne spremembe sedaj to omogočajo, Gregor se je odločil poskusiti. Člani kmetije Volk iz Suhorja so oživili in zasadili pašni sadovnjak, kjer pasejo ovce in konje. Na kmetiji Pečar in Jernejevi so se odločili za zasaditev pašnega sadovnjaka v kombinaciji s pašo perutnine.

Vse štiri kmetije so oživitve in zasaditve opravile po postopku, ki ga je vodil strokovnjak, Janez Gačnik, Zavod Jabolko. Najprej so bili izdelani načrti zasaditev, ki upoštevajo tako klimatske kot pedološke razmere, kmetije so opravile tudi analizo zemlje. Janez je svetoval izbor vrst in sort sadja glede na potrebe kmetije in podal napotke za ekološko oskrbo. Predlagal je zasaditev naj odpornejših sort in določil optimalno lego. Tamara je svetovala glede zaščite pred divjimi in domačimi živalmi. Izvedenih je bilo 7 delavnic za kmetije na temo oživitve in vzpostavitve sadovnjakov.Rezultati projekta so štirje vzpostavljeni pašni sadovnjaki, izdelani Načrti za štiri kmetije, izdelan priročnik za vzpostavitev in vzdrževanje visokodebelnega pašnega sadovnjaka ter analiza izvedljivosti.V okviru projekta je nastal tudi avdio-video posnetek z rezultati in izkušnjami sodelujočih v projektu:  https://youtu.be/YnU36fkkxXo

Vabljeni k ogledu in uporabi dokumentov, ki so nastali v okviru projekta in so priloženi v nadaljevanju. Več o projektu je na spletni strani vodilnega partnerja www.tamarakmetijski.si.

 

 

NAČRT VZPOSTAVITVE