NAŠ BLOG

PIŠITE NAM

  Projekt »Izvajanje primarne preventive za urjenje kognitivnih funkcij ranljivih skupin na kmetijah« se izvaja v sklopu 3. Javnega razpisa za podukrep 16.9. Javni razpis se sofinancira iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

   

  Osnovni podatki o projektu:

   

  Partnerji projekta:

   

  Opis:

  Projekt predstavlja sodelovanje med tremi kmetijami in tremi pravnimi osebami in sicer na področju zdravstvenega varstva. Projekt se osredotoča na ranljive skupine – invalidne osebe, otroke s posebnimi potrebami, starostnike in osebe z demenco ter njihove svojce. Namen projekta je pomagati ranljivim skupinam pri vzdrževanju in urjenju kognitivnih funkcij. Ker je kmetija zelo raznolik prostor, ki lahko nudi kvalitetno izvajanje vsebin, smo se odločili, da naredimo programe za kmetije na temo primarne preventive za urjenje kognitivnih funkcij in razvijemo pripomočke, ki jih bodo te kmetije lahko uporabljale pri izvajanju aktivnosti z obiskovalci in koristniki storitev na kmetiji, ki sodijo med ranljive skupine. Ta nova razvita dejavnost bo kmetijam predstavljala dodaten vir dohodka, razviti pripomočki pa bodo v korist tudi članom kmetij, ki sodijo v ranljive skupine. Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Združenje Spominčica in SGLŠ Postojna bodo pomagali kmetijam Slavec, Mahne in Ranč Solne razviti nov program, pripomočke ter člane kmetij usposobiti za uporabo pripomočkov in izvajanje programa.

  Tekom projekta se bodo s sodelovanjem vseh partnerjev razvili pripomočki (10) za krepitev kognitivnih funkcij pri ranljivih skupinah, s poudarkom na pomoči dementnim osebam. Pri invalidnih osebah se bodo programi in pripomočki osredotočali na spodbujanje grobe in fine motorike, uporabo rok in dlani kot osnovnega orodja, spodbujanje sestavljenih gibov, ravnotežja. Z različnimi igrami se bo kombinirala motorika in razmišljanje, mišljenje. Pri otrocih s posebnimi potrebami se bodo z razvitimi pripomočki razvijale kognitivne sposobnosti, prepoznave, kombinatorike, poznavanja števil in besed, povezovanja. Gre za spodbujanje nižjih kognitivnih nivojev, kot tudi višjih (kombinatorika, povezovanje). Ni zanemarljivo, da se obenem spodbuja fina motorika (igre). Pri tem poteka spodbujanje izražanja čustev, uporabo čutil, kombiniranje z občutenjem in prepoznavanjem predmetov in stvari na osnovi informacij, ki jo prejmejo na podlagi uporabe čutil.

  Na podlagi prejšnjih izkušenj, predvsem na kmetiji Slavec in Mahne, smo ocenili, da je kmetija zaradi svoje pestrosti odličen prostor za izvajanje tovrstnih aktivnosti, ki jih bomo v projektu razvili in na kmetijah preizkusili skupaj s sodelujočimi ranljivimi skupinami, ki jih zagotavljajo partnerji.

   

  Cilji projekta:

  Splošni cilj: Preučitev možnosti za razvoj dejavnosti na kmetiji, ki se nanaša na področje zdravstva in sicer preučitev možnosti za izvajanje primarne preventive za urjenje kognitivnih funkcij ranljivih skupin.

  Specifični cilji, ki jih želimo s projektom doseči pa so:

   

  Pričakovani rezultati projekta:

   

  Vrednost projekta: 74.989,31 EUR, financiranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

   

  Trajanje projekta: 20.4.2022 – 19.4.2024

   

  Povezave:
  https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
  https://www.program-podezelja.si/

  Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

   

  Projekt Izvajanje primarne preventive za urjenje kognitivnih funkcij ranljivih skupin na kmetijah, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja katerega partner je tudi naša organizacija, se zaključuje. Glavni rezultat projekta je izdelanih 10 pripomočkov za izvajanje preventive na področju kognitivnih funkcij. Ostali rezultati so še izdelani programi za tri sodelujoče kmetije, odprtje dveh demenci prijaznih točk (kmetija Slavec in SGLZŠ Postojna), usposabljanje članov kmetij, prenos znanja na ostale kmetije ter razširjanje rezultatov projekta.

  Vabljeni k ogledu prispevka v oddaji Ljudje in zemlja z dne 10.3.2024 Programi na kmetijah (rtvslo.si)
  sodelovanje dijakov v oddaji Dobro jutro 19.1.2024:  https://365.rtvslo.si/arhiv/dobro- jutro/175016780
  ter prispevek na radiu Slovenija v oddaji od setve do žetve: 17.4.2024 od 13:24 dalje: Prvi • Od setve do žetve • Namakanje – rešitev za prihodnost? (rtvslo.si)

  Za informacije glede dosegljivosti pripomočkov se prosim obrnite na SGLZŠ:
  tel. 05 850 10 20 ali sgls.postojna@guest.arnes.si

   
   

  PRIPONKE:

  Opis pripomočkov

  Program kmetija Slavec

  Program kmetije KIRN

  Program za obisk kmetije Mahne

  V okviru javnega razpisa podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi je na kmetiji Slavec potekala ureditev novih in obnovitev obstoječih varovanih pašnikov. Naložba je obsegala nakup in postavitev varovalne elektro ograje za ograditev pašnikov in pašnih aparatov. Obenem je investicija tudi obsegala nakup opreme za oskrbo živali in selitev živali med pašniki.

  Naložba v ureditev pašnikov in zaščito živali na paši je potrebna iz različnih vidikov. Kmetija se stalno razvija in zaradi tega potrebuje nove kapacitete in obnovitev že obstoječih, s čemer v prvi vrsti zaščiti domače živali in posledično omogoča tudi rast obsega poslovanja in prihodkov.

  Ob mislih na domače živali, želimo le tem omogočati dobro počutje in varno pašo; rejo na čim bolj sonaraven način. Sicer pa nam tudi ekološka reja predpisuje izpuste živali na pašo v določenem obdobju leta. Vse to utemeljuje in upravičuje naložbo v ureditev novih pašnikov in obnovitev že obstoječih.

  Cilji in pričakovani rezultati: Cilj izvedbe naložbe je nadaljevati z ekološko rejo govedi in drobnice na kmetiji in ob tem povečevati obseg reje ter obdobje trajanja paše. S pomočjo naložbe se bodo izboljšali pogoje za dobro počutje živali in s tem posredno tudi poslovni rezultati kmetije.


  Naložba je sofinancirana z nepovratnimi sredstvi iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

  Nosilec: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

  Partnerji: Kmetija SLAVEC, Gregor Slavec, Knežak 111, 6253 Knežak

  Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica

  Predvidena vrednost operacije: 62.072,44 €

  Znesek sofinanaciranja: 39.118,33 €

  Na podeželju in v kmetijstvu so velike možnosti za razvoj socialnega podjetništva. Okolje je ustrezno, saj je ravno to okolje uspelo ohraniti povezanost med ljudmi, medsebojno sodelovanje, povezovanje, kar je eden ključnih elementov socialnega podjetništva. Po drugi strani pa se v okviru socialnega podjetja vzpostavljajo vezi med ranljivimi skupinami prebivalstva, njihovo vključevanje v družbeno življenje na podeželju in iskanje možnosti za njihovo sodelovanje ter zaposlovanje.

  Operacija je logično nadaljevanje prizadevanj lokalnih skupnosti in LAS med Snežnikom in Nanosom pri zagotavljanju pridelave kmetijskih pridelkov in zagotavljanju samooskrbe z lokalnimi pridelki in proizvodi, ki so bili izvajani z različnimi projekti v okviru razvoja podeželja. Operacija je v javnem interesu, saj gre za nadgradnjo dosedanjih rezultatov in ugotovljenih potreb na območju LAS med Snežnikom in Nanosom in za zagotavljanje cilja vzpostavitve socialnega podjetništva v okviru Strategije lokalnega razvoja.

  Z naložbo v stavbo za distribucijo kmetijskih pridelkov bo partner Kmetija Gregor Slavec pridobila prostor za skladiščenje in prodajo lastnih pridelkov in izdelkov ekološke kmetije Slavec in partnerskih kmetij, čez čas pa tudi kmetij in ponudnikov ekološko pridelane lokalne hrane z območja LAS in širše. V okviru prodaje bo distribucijski center namenjen pripravi pridelkov in izdelkov prodajnega asortimana pred dostavo javnim ustanovam in prebivalcem območja LAS, ter neposrednemu nakupu na kmetiji. Poseben segment dostave bo namenjen ponudnikom namestitev za ponudbo produkta Zajtrk Zeleni kras. Gre za primer dobre prakse ničogljičnega odtisa pri pridelavi in prodaji hrane, saj stremi k temu, da hrana potuje čim manj do končnega odjemalca. Za delovanje distribucijskega centra in prodajalne lokalnih pridelkov se bo vzpostavila prodajna spletna stran, s katero se bo poenostavila naročanje, prodaja in distribucija prodajnega programa prebivalcem in javnim ustanovam. Za potrebe dela se bo na kmetiji ustanovilo socialno podjetje, najmanj za obdobje trajanja projekta pa na novo zaposlila ena oseba z predvidenim nadaljevanje zaposlitve tudi po zaključku projekta. Cilj partnerjev v operaciji je namreč vzpostavitev delovanja socialnega podjetja za daljše obdobje.

  Nosilec operacije Društvo za razvoj podeželja bo poleg vodenja in koordinacije poskrbel za usklajeno promocijo aktivnosti operacije, pripravo spletnih vsebin in ustrezne promocijske prireditve za podporo delovanja socialnega podjetja, ki bo ponudnike zastopal pod skupno blagovno znamko v okviru Zelenega krasa.

   

  Dolgoročni cilj oziroma namen operacije:

   

  Kratkoročni oziroma operativni cilji operacije:

   

  Rezultati operacije:

  Številka projekta: 33117-2018/2018 (št. Vloge)

  Čas trajanja projekta: 36 mesecev (6.11.2019 – 6.11.2022)

  Projektni partnerji: 

  Vir financiranja:

  Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije. Projekt je del podukrepa Razvoja novih proizvodnih praks, procesov in tehnologij Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014-2020), ki ga izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

  Povzetek projekta:

  Pilotni projekt ESPeViJiM – Ekološko sadno peneče vino iz jabolk in malin je triletni pilotni partnerski projekt dveh svetovalnih inštitucij in dveh kmetijskih gospodarstev, ki jih vodita mlada inovativna kmeta. Projekt vodi mladi prevzemnik Boštjan Pečar oziroma Sadjarska kmetija Pečar iz Prešnice, v partnerstvu pa sodeluje še Ekološka kmetija Slavec iz Knežaka (inovativni kmet leta 2021 in prejemnik evropske nagrade za mlade kmete 2021), Kmetijsko gospodarski zavod Nova Gorica ter TRS-GRO d.o.o. 

  Trenutno stanje na področju kmetijstva in natančneje sadjarstva potrebuje spodbudo na področju večje usposobljenosti za predelavo in pridelavo novih proizvodov, povečanje dodane vrednosti sadja ter s tem povečanje tržne usmerjenosti. Znanja o predelavi jabolk in ostalega sadja v peneče vino je med kmeti (predvsem iz nevinorodnih okolišev) zelo majhno ali ga sploh ni, saj se ta zelo razlikuje od penečega (grozdnega) vina. Povečini pa kmetje, ki pridelujejo na primer jabolka, nimajo niti osnovnih enoloških znanj, saj ni nujno, da pridelujejo vino.

  Cilj projekta je razvoj ekološkega sadnega penečega vina iz jabolk in malin ter s tem spodbujanje vlaganj v ekološko kmetijstvo, predelavo in razvoj. S projektom bi radi povečali izkoristek sadja (druge kvalitete) in tržnega potenciala kmetijskih gospodarstev. Predelava sadja v produkte višje dodane vrednosti, ki imajo daljši rok uporabe, poskrbi tudi za lajšanje morebitnega izpada letnega pridelka zaradi podnebnih sprememb. Poudarek projekta je tudi na prenosu znanja v prakso in razširjanju rezultatov projekta. 

  Kot rezultat je tako nastal nov produkt pri dveh kmetijskih gospodarstvih preko praktičnega preizkusa pilotnega projekta, v sklopu projekta so bili izvedeni razni preizkusi za nov produkt, opravljeno je bilo posvetovanje s sadjarji iz manj vinorodnih okolišev, narejena je bila analiza prenosa pridobljenega znanja v prakso, nastal je video z rezultati projekta in nastala je publikacija (Priročnik z rezultati projekta ESPeViJiM) z osnovnimi navodili, smernicami in dodatnim znanjem za pridelavo novega produkta, ki je javno dostopna in si jo lahko prenesete iz spletni strani vodilnega partnerja (https://sadjarstvo-pecar.si/espevijim/). Izkazalo se je, da je to znanje med sadjarji zelo zaželeno.

  Cilji projekta:

  Z rezultatom, ki bo plod pilotnega projekta bomo bistveno pripomogli k razumevanju postopka proizvodnje penečega sadnega vina, natančneje iz jabolk in malin, ki zorita ob bistveno drugačnih obdobjih v letu ter imata bistveno drugačno vsebnost sestavin kot na primer grozdje. Poudarek projekta bo tudi na prenosu znanja v prakso in razširjanju rezultatov projekta.

  Pričakovani rezultati operacije:

  PARTNERJI:

  Izobraževanje, Tamara Urbančič  s. p., Topolc  46,6250 Ilirska Bistrica

  Kmetija Volk, Suhorje 5, 6217 Vremski Britof 

  Kmetija Jernejevi, Slavinje 13a, 6225 Slavinje

  Kmetija Slavec,  Knežak 111, 6253 Knežak

  Kmetija Pečar, Prešnica 71, 6240 Kozina

  Zavod Jabolko, zavod za širjenje sadjarske kulture in ekološkega kmetovanja, Jerebova ulica 8, 8330 Metlika

  TRAJANJE:1.12. 2020 – 1.12. 2022

  VREDNOST  projekta: 50.275,35 €  od tega sofinanciranje v višini 44.996,45 €

  PROJEKT je SOFINANCIRAN  s strani Evropske  unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

  POVZETEK:

  Projekt obravnava področje visokodebelnih pašnih sadovnjakov na (manjših) kmetijah. V preteklosti so bili visokodebelni sadovnjaki sestavni del vsake kmetije. Z razvojem intenzivnega sadjarstva so visokodebelni sadovnjaki postali ekonomsko manj zanimivi, posledično se je zmanjšala tudi skrb za njihovo ohranjanje in obnavljanje. 

  Projektne aktivnosti so tako usmerjene v oživljanje visokodebelnih sadovnjakov, krepitev njihovih različnih funkcij, s poudarkom na pašni funkciji, z vidika naravovarstvenih in okoljskih vsebin. 

  Skladno z navedenim bo za 4 vključene kmetije pripravljen in pilotno izveden Načrt vzpostavitve visokodebelnih pašnih sadovnjakov na podlagi katerega se bo tudi pilotno zasadilo oziroma obnovilo sadno drevje predvsem na pašnikih. S tem se bo tudi  ohranjalo specifične strukture kulturne krajine.

  Tematika projekta je skladna z vidika naravovarstvenih in okoljskih vsebin in sicer: 

  Dodatno projekt prispeva tudi k ponovni vzpostavitvi kmetijske rabe na opuščenih kmetijskih zemljiščih, saj bodo aktivnosti (predvsem v okviru ene kmetije) namenjene oživljanju sadovnjakov, ki so bili opuščeni in se niso ustrezno vzdrževali in obnavljali. 

  GLAVNI CILJ projekta je pripraviti Načrt vzpostavitve visokodebelnih pašnih sadovnjakov za 4 kmetije ter jih na teh 4 kmetijah tudi pilotno izvesti.

  PRIČAKOVANI KLJUČNI REZULTATI:

   

  PREDSTAVITEV REZULTATOV PROJEKTA Visokodebelni pašni sadovnjak kot nova kmetijska praksa

  Projekt Visokodebelni pašni sadovnjak,v katerem sodeluje 6 partnerjev (Izobraževanje Tamara Urbančič s.p. , Zavod Jabolko iz Semiča, kmetija Volk iz Suhorja,  kmetija Pečar iz Prešnice, kmetija Slavec iz Knežaka in kmetija Jernejevi iz Slavinj) se zaključuje. Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.  V dveletnem obdobju izvajanja projekta so nastali rezultati, kateri so uporabni tako za manjše kmetije kot kmetije z raznimi dopolnilnimi dejavnostmi,  turistične kmetije in strokovnjake s področja kmetijstva in naravovarstva.

  Splošni cilj projekta je oživljanje in ohranjanje visokodebelnih pašnih sadovnjakov na (manjših) kmetijah. Z razvojem intenzivnega sadjarstva se ekstenzivni proizvodnji sadja, med katere sodijo tudi visokodebelni sadovnjaki, ni posvečalo dovolj pozornosti. Posledica je, da se teh sadovnjakov ni vzdrževalo in obnavljalo. Dodatno so k temu prispevale tudi podnebne spremembe, bolezni in ekstremne vremenske razmere. Vse štiri vključene kmetije so pristopile k projektu z namenom oživitve oziroma vzpostavitve pašnih visokodebelnih sadovnjakov. Gregor Slavec je na novo zasadil pašni sadovnjak na lokaciji med Šembijami in Knežakom, kjer v preteklosti sicer niso sadili sadnega drevja zaradi neugodne klime. Podnebne spremembe sedaj to omogočajo, Gregor se je odločil poskusiti. Člani kmetije Volk iz Suhorja so oživili in zasadili pašni sadovnjak, kjer pasejo ovce in konje. Na kmetiji Pečar in Jernejevi so se odločili za zasaditev pašnega sadovnjaka v kombinaciji s pašo perutnine.

  Vse štiri kmetije so oživitve in zasaditve opravile po postopku, ki ga je vodil strokovnjak, Janez Gačnik, Zavod Jabolko. Najprej so bili izdelani načrti zasaditev, ki upoštevajo tako klimatske kot pedološke razmere, kmetije so opravile tudi analizo zemlje. Janez je svetoval izbor vrst in sort sadja glede na potrebe kmetije in podal napotke za ekološko oskrbo. Predlagal je zasaditev naj odpornejših sort in določil optimalno lego. Tamara je svetovala glede zaščite pred divjimi in domačimi živalmi. Izvedenih je bilo 7 delavnic za kmetije na temo oživitve in vzpostavitve sadovnjakov.Rezultati projekta so štirje vzpostavljeni pašni sadovnjaki, izdelani Načrti za štiri kmetije, izdelan priročnik za vzpostavitev in vzdrževanje visokodebelnega pašnega sadovnjaka ter analiza izvedljivosti.V okviru projekta je nastal tudi avdio-video posnetek z rezultati in izkušnjami sodelujočih v projektu:  https://youtu.be/YnU36fkkxXo

  Vabljeni k ogledu in uporabi dokumentov, ki so nastali v okviru projekta in so priloženi v nadaljevanju. Več o projektu je na spletni strani vodilnega partnerja www.tamarakmetijski.si.

   

   

  NAČRT VZPOSTAVITVE

  Kot vsako leto je v Sloveniji tudi leta 2021 potekal izbor, ki ga skupaj pripravljata Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza podeželske mladine Slovenije; gre za izbor “inovativni mladi kmet”.

  Dobitnik naziva za omenjeno leto je postal Gregor Slavec, ki – tako se zdi – ne kmetuje le z rokami; pri njem je – čeprav mora tudi z rokami presneto veliko delati – na prvem mestu srce. To je namreč nekaj, kar najraje dela in to boste tisti trenutek, ko ga boste spoznali, dojeli tudi sami. Le ljubezen do narave in kmetovanja namreč lahko iz človeka potegne toliko ur tako zahtevnega dela.
  Gregorjev pogled pa ni usmerjen le v “zdaj”, ampak tudi naprej – želi si namreč, da mladi podeželja ne bi zapuščali, ampak bi – čeprav gre z nehvaležno kraško območje – tukaj ostajali. In uživali. Kot uživa Gregor z družino.

  Mogoče je prav to srčno komponento pri Gregorju prepoznala tudi Evropa. Evropski parlament je namreč že leta 2012 začel mladim kmetom, ki so so razvili inovativne tehnologije oziroma na svoje kmetije vpeljali trajnostne inovacije, začel podeljevati nagrade. Uganite, kdo je prejemnik nagrade za leto 2021? Tako je! Gregor s Kmetije Slavec!

  V močni konkurenci mladih kmetov iz številnih evropskih držav je Gregor navdušil komisijo s svojo predstavitvijo in svojim delom in dobil Evropsko nagrado za mlade kmete za najboljši projekt za izboljšanje podeželskih območij. Gregor je v zahvali povedal le, da so nagrade sicer nekaj, kar je fino prejeti, a da bi bila zanj najboljša in največja nagrada, če bi še več mladih prevzelo kmetije in jih vodilo.